VELOSTER

94001-2V330 24C16 EEPROM
94013-2V020 24C16 EEPROM